Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Ἄλλη κλοπή (τού Χριστιανισμού) καί μεταστροφή ἐννοίας ἀποτελεῖ τό ἄβατον τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Ἄθως ὡς ἱερόν ὄρος ἧτο ἀφιερωμένος εἰς τήν θεάν Ἀρτέμιδα Παρθένον. (Ἕν τῶν ἐπιθέτων τῆς ἦτο: Καρύα, ἐξ οὗ καί Καρυαί ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ἄθω).

Ἄθως καί  Ἀθῶος σημαίνει: α καί θωή = ποινή = αμόλυντος. Ἀθώος καί Ἀθῶος ὑπῆρξεν ἐπίθετον τοῦ Διός μέβωμόν καί ἄγαλμα ἐπί τῆς Χερσονήσσου τοῦ Ἄθω. Ὁ ἀμόλυντος τοῦτος χῶρος ἧτο ἄβατος διά τούς ἄνδρας.


Ὁ Χριστιανισμός τόν μετάλλαξεν εἰς ἄβατον διά τάς γυναῖκας, ἐξαλείφωντας ἀπό τήν μνήμην τῶν Ἑλλήνων τήν προγενεστέραν παράδοσιν.

Παρεχωρήθη δηλαδή ὁ χῶρος μέ τίτλον “περιβόλι τῆς Παναγιᾶς” εἰς τήν Θεοτόκον, οὐχί μέ ἀπόδειξιν… ὑποθηκοφυλακείου, ἀλλά κατόπιν θρησκευτικῆς πεποιθήσεως καθόσον ἐπιπλέον οὐδέποτε ἐπεσκέφθη τόν χῶρον ἐν ζωή.
Ἡ μόνη δέ μεταστροφή ἦτο ἡ τοῦ  ἱεροῦ Ὄρους εἴς… Ἅγιον Ὅρος!
(Οἱ σημερινοί δωδεκαθεϊσταίἐάν ἀναζητήσουν εἰς τό μέλλον τούς “ἱερούς χώρους των”– δέν πρέπει νά ἀγνοήσουν τό πέμπτον Δίον εἰς τό ἅγιον ὄρος (Ἕν ἐπί Ἡμαθείας, ἕν ἐπί Εὐβοίας, δύο ἐπί Κρήτης καί τό τελευταῖον ἐπί τοῦ  Ἁγίου Ὄρους, ἀναφερόμενον ὑπό Ηροδότου εἰς Πολύμνιαν).
Ἐκτός ἄν ἀποδειχθοῦν κατευθυνόμενοι, λειτουργοῦντες ὡς ΕΛΛΑΔΕΜΠΟΡΟΙ (Ἥλιος παλαιός, τόμος 6ος, σελίς 86Δ, 87Α).
Ἐπιπλέον αἱ ἔφηβαι ἱέρειαι τῆς παρθένου Ἀρτέμιδος, παραμένουσαι εἰς Δίον καλοῦντο ΠΑΝΑΓΙΑΙ!
(Ἡ τελευταῖα πληροφορία, μᾶλλον ἀποτελεῖ ἀφορμήν διά τήν ἀναφοράν ἑνός μόνον ἐκ τῶν πέντε “Δῖον”, αὐτοῦ δηλαδή τῆς Κατερίνης.
Κάθε ἀναφορά τοῦ Δίου, τοῦ ἱεροῦ Ὅρους θά ἀποδείκνυε τήν κλοπήν τοῦ ἐπιθέτου “Παναγία”.
Διά τοῦτο καί ὁ χάρτης τῆς ἀρχαῖας Χαλκιδικῆς –εἰς τό Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον τῆς Θεσσαλονίκης– ἔχει ἀπαλείψει τήν πόλιν τοῦ Δίου. Ἐς ἔδαφος φέρειν, λοιπόν, ἀκόμη καί σήμερον οὐχί ἀπ΄ εὐθείας ἀλλά μακροχρονίως!
Προσέτι ὑπῆρξαν ἕτερα Ἄβατα π.χ.
1) τό μνημεῖον τῆς Ρόδου ἀνεγερθέν ὑπό τῆς Ἀρτεμισίας,
2) τό ἱερόν τῆς Ἀνάγκης καί τῆς Βίας ἤ τῆς Ὕβρεως εἰς Κόρινθον,
3) Τό ἱερόν τοῦ Ἀσκληπιοῦ,
4) ὁ Κάρμηλος λόφος ἤ ὄρος,
5) Σικυωνία μέ ἄβατον (πλήν ἱερείας) ὄπου καί τό χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τοῦ Κανάχου μαθητοῦ τοῦ Πολυκλείτου,
6) τά Ἠλύσια Πεδία, οἱ Δελφοί, ἡ Ἐπίδαυρος καί ἄλλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου