Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Ἐπιδιώκεται ἡ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΗΣΙΣ

Φαίνεται δέ, πώς ἤρχισε ἤδη ἀραιά ἡ βλάστησις καί ἡ ἀνάστασις τῶν ἐλπίδων. Ὁ μετέπειτα  χρόνος θά καταδείξη τήν πορείαν. Ὁ Ἑλληνισμός τίς τελευταίες δεκαετίες – κατά τινας– βυθίζεται εἰς φρεάτιον καί πλησιάζει τόν πυθμένα.
Συνειδητοποιῶντας τήν θέσιν του συσπειρώνει τά γόνατα, ἕτοιμος νά ἐκτιναχθεῖ μόλις τόν ἐγγίσει.
 Ἀναζητᾶ ἐκ νέου τήν ἐπιφάνειαν, στόχους, πρότυπα, ρίζας.
 Βέβαιον παραμένει, πώς οἱ σύγχρονοι προπαγανδιστές τῆς θρησκείας –ἀπό χριστιανομαρξιστές ἕως χριστιανοακροδεξιούς– ἀκολουθώντας τήν αὐτήν μέθοδον ἐπιδιώκουν τήν διάσωσιν τῆς θρησκευτικῆς τυραννίας.

Ἐνδύουν δηλαδή τήν Σημιτική θρησκεία μέ χιτώνα  Ἑλληνικόν καί καταβάλουν  ὑστάτην προσπάθειαν παραπλανήσεως. Τό κοινόν τούς γερνᾶ καί ὁ ψευδοπατριωτισμός ἐκπνέει.
 Ἄλλωστε ὁ πατριωτισμός διά τούς ἡγήτοράς των ἀποτελεῖ  αἴρεσιν.
 Οἱ περισσότεροι τῶν συμπατριωτῶν μας δυσκόλως ἱσορροποῦν ἀνάμεσα εἰς  τόν κόσμο τῆς γνώσεως καί στόν κόσμον τῆς πίστεως.
Ἡ ἐπιβολή τῆς δευτέρας –ἀποδοχή δηλαδή τῶν συμφωνηθέντων (ὀρθότερον, τῶν ἐπιβαλλομένων μέ πλῦσιν ἐγκεφάλου)– ἔχει γίνει κατά τήν τρυφεράν ἡλικίαν καί δυσκόλως ἀνατρέπεται.
Κατόπιν τούτου: “Κουκιά μᾶς μασοῦν, κουκιά μαρτυροῦμε‘’!! Οὔτω τελικῶς ὁ καθείς διαμορφώνει τήν ἔννοιαν τοῦ θείου ὅπως ἐπιθυμεῖ!

Ἐπιδιώκεται ἡ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΗΣΙΣ

Ὅταν δέ ἐπιθυμοῦν νά φοβήσουν καί νά συγκρατήσουν τούς πιστούς, κάμουν ἀναφοράν εἰς τήν  

Ἀποκάλυψιν. Ἡ τελευταῖα ὅμως ἀποδεικνύει τήν δυαρχίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Τό… Θηρίον ἀνέρχεται τήν ἐξουσίαν καί τήν κατέρχεται εἰς χρονικόν ὅριον ἑπτά ἐτῶν. Μετά ταῦτα  ἀναλαμβάνει τό… Ἀρνίον!  (Περιέργως δέ κατά τό Θεοκρατικόν Βυζάντιον –τόσον πολύ συνεδέθησαν μέ το “Θηρίον”– Αντίχριστον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου