Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Πόσοι γνωρίζομεν τούς κατακλυσμούς τοῦ Ὠγύγου, τοῦ Δαρδάνου καί τοῦ Δευκαλίωνος ἤ Κραναοῦ;

Δευκαλίων και Πύρρα
Τοῦ τελευταίου μάλιστα τήν πρόβλεψιν ἔκαμε ὁ Αἰγύπτιος ἀρχιερεύς Ἀκλίμων ἤ Αἵμον.

Μετά δέ τούτον ὁ Κλύμενος ἤ Περικλύμενος, ἀπόγονος τοῦ Ἡρακλέους, ἰδρύει τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνας. Τοποθετεῖται οὕτω χρονικῶς  ὁ κατακλυσμός. Συνέβη δέ ἐπί Φαέθοντος μέ τήν τελευταίαν ἐκπύρωσιν (ἀνατίναξιν).

Προσέτι ὁ Μέγαρος ἤ Μεγαρεύς, ἐσώθη ἐπί ὄρους  ὅπου ἐνήχοντο γέρανοι, ὀνομάσας τό ὄρος μέ τό ὄνομά των.


 Ἐπίσης ἡ ἡρωΐς  Μυτιλήνη (εἰς τό ὄνομα τῆς ὁποίας ἐκτίσθη ἡ νῆσος μετά τόν τοῦ Δευκαλίωνος κατακλυσμόν) θεωρῆτο μήτηρ Μάκαρος ἤ Μακαρέως, σύζυγος Λέσβου καί θυγάτηρ Πέλοπος. Ἐγένετο δέ ἡ καταστροφή αὕτη ὑπό Διός (ἐπίβασιλέως Ἀρκαδίας Νυκτίμου) πρός τιμωρίαν ἀνομίας ἀνθρώπων.

Ἅπαντα τά ἀνωτέρω προσδιορίζουν χρονικῶς τήν καταστροφήν ταύτην. Ἐπίπλέον ὁ υἱός Δευκαλίωνος (Ἕλλην), δίδει τό ὄνομά του εἰς τούς Ἕλληνας!

Πόσον ὑποδεέστερος λοιπόν ὑπῆρξε τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Νῶε, (θεωρουμένου συγχρόνου αὐτοῦ, ὑπό  Ἑβραίων) πού ἐπιπλέον–ἀπεδείχθη ψευδῆς; 

Παγκοσμίως οἱ Μετεωρολόγοι ἀναγνωρίζουν μόνον μίαν πλημμυρίδαν καί οὐδένα κατακλυσμόν εἰς τήν περιοχήν τῆς Παλαιστίνης. Προσέτι ὁ Νῶε θεωρούμενος ἔνατος ἀπόγονος του Ἀδάμ, φέρει τήν γενεαλογίαν τῶν ἀνθρώπων (κατά τήν βίβλον) πολύ μεταγενέστερον τῆς θεογονίας τοῦ Ἠσιόδου.

Πῶς δύνανται λοιπόν οἱ Ἕλληνες νά ἦσαν ἀπόγονοι τοῦ  Ἰοβάν;
Παρόμοιοι  ”διολισθήσεις”  ἐπιβάλλωνται –εἰς τήν παιδείαν– μέσω τῶν ”θρησκευτικῶν” καί ἡ
Ἰουδαϊκή ἱστορία ἐπιβάλεται εἰς τούς Ἕλληνας, ὡς θρησκευτική γνῶσις τοῦ  (Ἰουδαιο)χριστιανισμοῦ!
 Σίγουρα ξενίζει τούς Χριστιανούς, ὁ καθορισμός τῶν ὡς Ἰουδαιοχριστιανῶν.
  Ὄταν ὅμως θέλουν νά ὑμνήσουν τόν Θεόν τους ἀνα-φωνοῦν: Ἀλελούϊα, πούσημαίνει=Ἀλέ-λου-Γιάχ(βέ)=Ἤτοι δόξα στον Γιαχβέ. 
 Προσφωνοῦν δέ τόν θεό τους (Γιάχ...) συμφώνως πρός τις ἐντολές τῶν  Ἑβραίων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου