Η Μυθολογία είναι ο προθάλαμος της Ιστορίας
Τό εὐφημεῖν ἀεί εἰς ἀγαθόν ἄγει.


«Τι εστί Θεός; Άνθρωπος αθάνατος. Τι δε Άνθρωπος; Θεός θνητός.».
Ηράκλειτος

Εὐκόλως δέ παραχωρεῖται ἡ Ἑλληνικότης….ἀπό τούς Ἱουδαιοχριστιανούς!...

Εὐκόλως δέ παραχωρεῖται ἡ Ἑλληνικότης –ἀπό ἀνιστορίτους– εἰς ἀλλογενεῖς,  μέ αἰτιολογικόν τήν ἀποδοχήν τῆς διαφορετικότητος!! 
(Παράξενον, ἀφοῦ μέ τήν παγκοσμιοποίησιν ἐπιδιώκεται ἡ ὁμογενοποίησις–ἰσοπέδωσις!!)  Καί μέ τήν ἀπειλή βεβαίως τοῦ χαρακτηρισμοῦ ὡς “ρατσιστῶν” τῶν διαφωνοῦντων!!! 
 Τοῦτο δέ, συνεπικουρούμενοι ἀπό τήν παρερμηνείαν τοῦ ἐπαίνου (πανυγηρικοῦ) τοῦ Ἰσοκράτους(=ἰσοδυνάμου), ἀγνοώντας πώς....
ποτέ δέν ἀνεγνώσθη (παρά τήν δεκαετῆ ἐπεξεργασίαν) ἐνῶ παραλλήλως διακήρυττε: «Τοίς Βαρβάροις εἰλωτεύειν»!! καί οὐχί: «καλοῦνται Ἕλληνες οἱ τῆς Ἕλληνικῆς παιδείας μετέχοντες», ὡς –κατάκόρον– ἠκούσθη ὑπό ἀνευθυνοϋπευθύνων ἤ ὑπευθυνοανευθύνων!!!
 Οἱ μετέχοντες δηλαδή τῆς Γαλλικῆς, Ἰταλικῆς, Γερμανικῆς... παιδείας καλοῦνται  ἀντιστοίχως; 
 Οἱ Πολωνοί οἰκονομικοί μετανάστες, δημιούργησαν Σχολεῖον  ἐν Ἀθήναις, στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Πατησίων καί Λέσβου ἐγκαινιασθέν  ὑπό  τοῦ Πολωνοῦ Προέδρου.

Ἡ παγκοσμιοποίησις ὅμως εἰσήγαγε τελικῶς ἅπαντας τούς παίδας μεταναστῶν –εἰς τά Ἑλληνικά σχολεῖα– μέ μελλοντικόν σκεπτικόν...

Παραλλήλως οἱ διδάσκαλοι ὑποβάθμισαν τήν προσφερομένην δημοσίαν παιδείαν, ζητοῦντες ἀπό τούς γονεῖς νά μή δυσανασχετούν –διά νά δυνηθοῦν  νά προσαρμοσθοῦν οἱ παῖδες τῶν ἀλλοδαπῶν. 
Παραδόξως δέ εἰς τινα δημοτικά ἤρχισεν καί ἡ διδαχή ἱστορίας τῆς Ἀλβανίας καί διερωτῶμαι:
 Τι ὡραῖον περιγράφουν τά βιβλία τῶν διά τήν Ἑλλάδα, ὅταν παραλλήλως ἀγωνίζονται νά  Ἑλληνοποιηθοῦν; Kαίποῖος μισθοδοτεῖ αὐτους τούς διδασκάλους;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου